MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Setyembre 12, 2019)

HUWEBES NG IKA-23 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON I, Berde)

UNANG PAGBASA (Colosas 3, 12-17)

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas

Mga kapatid, kayo’y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa kanya at minamahal niya. Kaya’t dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa’t isa. Pinatawag kayo ng Panginoon kaya’t magpatawad din kayo. At igit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kriso ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan nang buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at ang mga awiting espirituwal, may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa silat o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya’y magpasalamat kayo sa Diyos Ama.

– Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Salmo 150, 1-2. 3-4. 5-6)

Tugon: Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan,
purihin sa langit ang lakas na taglay;
Siya ay purihin sa kanyang ginawa,
Siya ay purihin, sapagkat dakila.

Tugon: Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

Purihin sa tugtog ng mga trumpeta,
awitan sa saliw ng alpa at lira!
Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin,
mga alpa’t plauta, lahat ay tugtugin!

Tugon: Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompiyang,
sa lakas ng tugtog siya’y papurihan;
purihin ang Poon ng mga nilalang!

Tugon: Kayong lahat na may buhay, papurihan ang Maykapal.

ALELUYA (1 Juan 4, 12)

Aleluya! Aleluya!
Sa pagmamahalan natin
ang D’yos ay ating kapiling.
pag-ibig n’ya’y lulubusin.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA (Lucas 6, 27-38)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad: “Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig: Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo ring ang kabila. Kapag inaagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo: at kung may kumuha sa iyong ari-arian ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo.

“Kung ang iibigin lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito! Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyo makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito’y makababayad! Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, at gawan ninyo sila ng mabuti. Magpahiram kayo, na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayun, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo, at kayo’y magiging mga anak ng Kataas-taasan. Sapagkat siya’y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama.”

“Huwag kayong humatol, at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa, at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo, at bibigyan kayo ng Diyos: hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin sa inyo.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay: Ang pagkakilanlan sa atin bilang mga Kristiyano ay dahil sa pag-ibig na ipinamalas ng Panginoong Diyos sa sanlibutan kahit laganap ang kasamaan. Ang Ebanghelyo ay isang mahabang pangangaral ni Hesus sa isang kapatagan sa harap ng napakaraming tao. Ang pinakapunto ng kanyang pangangaral ay tungkol sa relasyon ng tao sa isa’t isa. Isa sa kanyang mga pahayag ay ang pagmamahal sa mga kaaway at pagdarasal sa mga nang-uusig. Tila nga bang mahirap na mahalin ang mga taong may atraso laban sa iyo. Alam po natin na masakit sa ating damdamin na paulit-ulit tayong sasaktan ng iilang tao kahit ilang beses na silang nagkasala at naghingi ng kapatawaran. Ngunit ang nais ipaalala sa atin ng Panginoon ay ang mas malalim na pagtingin natin sa kasalanan. Ika nga ng isang kasabihan: “Hate the sin, but not the sinner.” Tumpak ito’y patungkol sa hinding mabilis na paghahatol sa isang indibiduwal. Ngunit kailangang bigyan-pansin ang “hate the sin” sapagkat inaanyayahan tayo ng Panginoon ang Fraternal Correction upang itaguyod natin ang diwa ng isang Kristiyano, ang pag-ibig ng Diyos. Sa huli, hinihikayat tayo ni Kristo na isabuhay itong pahayag na naging tema ng Hubileyo ng Awa (2016): “Maging maawain katulad ng Ama” (Lucas 6:36). Ang pagiging mahabagin ay katumbas sa pagiging “perpekto” ayon kay San Mateo 5:48. Mahirap maging perpekto dahil inaamin nating tayo’y tao lamang na nagkakasala. Ngunit ang pagiging perpekto at maawain ayon sa pamantayan ni Hesukristo ay isang hamon sa kabanalan. Tayo’y nilikha sa imahe at kaanyuhan ng Ama upang tayo’y maging katulad niya na banal at matapat ang pamumuhay. Patuloy natin isabuhay ang kabutihang-loob ng ating mga puso sa kabila ng lahat ng mga pagkakasalang nakakalat sa ating mga paligid. Nawa’y patuloy natin patatagin ang ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.