MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Agosto 22, 2019)

PAGGUNITA SA PAGKA-REYNA NG MAHAL NA BIRHENG MARIA (TAON I, Puti/Asul)

UNANG PAGBASA (Mga Hukom 11, 29-39a)

Pagbasa mula sa aklat ng mga Hukom 

Noong mga araw na iyon, 
ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. 
Nagpunta siya sa Galaad at Manases, 
pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad 
at saka nagpatuloy upang salakayin ang mga Ammonito. 
At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito:
“Kapag niloob ninyo na malupig ang mga Ammonitong ito, 
susunugin ko bilang handog sa inyo
ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko.”
Sinalakay nga ni Jefte ang mga Ammonito 
at pinagtagumpay siya ng Panginoon. 
Nalupig nila ang kalaban at nasakop 
ang dalawampung lungsod mula sa Aroer, 
sa palibot ng Minit hanggang sa Abelqueramim. 
Marami silang napatay na Ammonito. 

Nang magbalik si Jefte sa Mizpa, 
sinalubong siya ng anak niyang babae
na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. 
Siya lamang ang anak ni Jefte. 
Nang makita siya ni Jefte, 
hinatak niya ang kanyang kasuotan 
at buong paghihinagpis na sinabi,
“Anak ko,
kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. 
Naipangako ko sa Panginoon 
na ihahandog ko sa kanya
ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon.”

Sumagot ang anak ni Jefte, 
“Kung nakapangako kayo sa kanya, 
tuparin ninyo yamang niloob niyang magtagumpay kayo
sa inyong mga kaaway na mga Ammonito. 
Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo:
bayaan ninyong isama ko sa bundok 
ang aking mga kaibigan 
upang ipagluksa ko nang dalawang buwan
ang aking pagkadalaga.”
Pumayag naman si Jefte na umalis nang dalawang buwan ang anak niya.
Nagpunta nga ito sa bundok, 
kasama ang kanyang mga kaibigan 
upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga
pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa.
Pagkaraan nang dalawang buwan, 
nagbalik siya sa kanyang ama 
at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon.

– Ang Salita ng Diyos.

o kaya: (Isaias 9, 1-6)

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias 

Nakatanaw ng isang malaking liwanag
ang bayang malaon nang nasa kadiliman, 
namanaag na ang liwanag
sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. 
Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, 
dinagdagan mo ang kanilang tuwa. 
Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, 
tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. 
Nilumpig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan
tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. 
Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila. 
Sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, 
ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. 
sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki 
at siya ang mamamahala sa atin. 
Siya ang Kahanga-hangang Tagapayo, 
ang Makapangyarihang Diyos, 
Walang Hanggang Ama, 
ang Prinsipe ng Kapayapaan.
Malawak na kapangyarihan 
at walang katapusang kapayapaan 
ang ipagkakaloob sa trono ni David 
at sa kanyang paghahari 
upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran 
ngayon at magpakailanman.
Isasagawa ito ng Makapangyarihang Panginoon.

– Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Salmo 39, 5. 7-8a. 8b-9. 10)

TUGON: Handa akong naririto upang sundin ang loob Mo.

Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos 
at sa diyus-diyosa’y hindi dumudulog; 
hindi sumasama sa nananambahan, 
sa mga nagkalat na diyus-diyosan. 

TUGON: Handa akong naririto upang sundin ang loob Mo.

Ang mga panghandog, pati mga hain, 
at mga hayop na handang sunugin
Hindi mo na ibig sa dambana dalhin, 
upang yaong sala’y iyong patawarin; 
sa halip, ang iyong kaloob sa akin 
ay ang pandinig ko upang ika’y dinggin. 

TUGON: Handa akong naririto upang sundin ang loob Mo.

Kaya ang tugon ko, “Ako’y naririto; 
nasa Kautusan ang mga turo mo. 
Ang nais kong sundi’y iyong kalooban; 
aking itatago sa puso ang aral.” 

TUGON: Handa akong naririto upang sundin ang loob Mo.

Ang pagliligtas mo’y aking inihayag 
saanman magtipon ang ‘yong mga anak;
di ako titigil ng pagpapahayag. 

TUGON: Handa akong naririto upang sundin ang loob Mo.

o kaya: (Salmo 112, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8)

TUGON: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
O KAYA: Aleluya.

Dapat na magpuri ang mga alipin, 
ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. 
Ang kanyang pangalan ay papupurihan, 
magmula ngayo’t magpakailanman. 

TUGON: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
O KAYA: Aleluya.

Buhay sa silangan, hanggang sa kanluran, 
ang ngalan ng Poon, pupurihing tunay. 
Siya’y naghahari sa lahat ng bansa, 
lampas pa sa langit ang pagkadakila. 

TUGON: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
O KAYA: Aleluya.

Walang katulad ang Panginoong Diyos, 
na sa kalangitan doon naluluklok; 
buhat sa itaas siya’y tumutunghay, 
ang lupa at langit kanyang minamasdan. 

TUGON: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
O KAYA: Aleluya.

Mula sa alabok ang mga mahirap, 
sa pagkalugami ay itinataas. 
Sa mga prinsipe ay isinasama, 
nagiging prinsipe ang mga lingkod n’ya. 

TUGON: Ngalan ng D’yos ay idangal ngayon at magpakailanman.
O KAYA: Aleluya.

ALELUYA (Salmo 94, 8ab)

Aleluya! Aleluya!
Dinggin ninyong lahat ngayon
ang tinig ng Panginoon
sa loob na mahinahon.
Aleluya! Aleluya!

O kaya: (Lucas 1, 28)

Aleluya! Aleluya!
Aba, Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya,
D’yos ay kapiling mo t’wina.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA (Mateo 22, 1-14)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon,
muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Hesus 
sa pamamagitan ng talinghaga. 
Sinabi niya,
“Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito:
naghandog ng isang piging ang isang hari
sa kasal ng kanyang anak na lalaki. 
Sinugo niya ang kanyang mga alipin
upang tawagin ang mga inanyayahan 
ngunit ayaw nilang dumalo. 
Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan, 
‘Sabihin ninyo sa mga inanyayahan 
na naihanda ko na ang aking piging: 
napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya, 
at handa na ang lahat ng bagay. 
Halina kayo sa piging!’
Ngunit hindi ito pinansin ng mga inaanyayahan.
Humayo sila sa kani-kanilang lakad; 
ang isa’y sa kanyang bukid 
at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. 
Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, 
hinamak at pinatay.
Galit na galit ang hari. 
Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal, 
ipinapuksa ang mga mamamatay-taong iyon 
at ipinasunog ang kanilang lungsod. 
Sinabi niya sa kanyang mga alipin, 
‘Nakahanda na ang piging, 
ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan.
Kaya’t pumunta kayo sa mga lansangang matao, 
at inyong anyayahan sa kasalan 
ang lahat ng makita ninyo.’ 
Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin, 
at isinama ang lahat ng natagpuan, 
masasama’t mabubuti, 
anupat napuno ng mga panauhin 
ang bulwagang pangkasalan.

“Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin, 
at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan. 
‘Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakadamit pangkasalan?’
tanong niya.
Hindi nakaimik ang tao. 
Kaya’t sinabi ng hari sa mga katulong, 
‘Gapusin ninyo ang kamay at paa
at itapon siya sa kadiliman sa labas. 
Doo’y mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin.’
Sapagkat marami ang tinatawag, 
ngunit kakaunta ang nahihirang.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay: Sa ating Ebanghelyo (Mateo 22:1-14), makikita natin ang pagkumpara ni Hesus sa Kaharian ng Diyos gamit ang isang malaking piging ng kasalan. Bilang tao at bilang Pilipino, mayroon tayong kultura ng paghahanda ng isang malaking piging dahil may magandang nangyari sa isang tao, at nais natin ipagdiwang ito. Nagluluto tayo ng mga masasarap na pagkain, naghahanda ng mga inuman, at nagsasama sa isang mesa, kung minsan malaki, bilang kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, at kasama. Kapag may isang espesyal na okayson katulad ng Pasko, anibersaryo, at kaarawan, ganun din ang ginagawa natin. At siyempre hindi mawawala ang pakikipag-usapan, pakikipagkwentuhan, at pakikipagkalokohan. Kaya makikita natin sa ganyan klaseng piging ang kasiyahan ng mga taong nagtitipun-tipon. Ganun din kapana-panabik ng taong gustong makapasok sa Langit. Kaya nga inaanyayahan tayo ng Diyos sa kanyang piging. Para siya yung haring mayroong malaking piging dahil sa kasalan ng anak. Pero may mga taong tumatanggi sa kanyang imbitasyon dahil tingin nila pagsasayang lang ng oras. Sa ating buhay, ang piging ng Diyos ay ang Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Tayo’y kanyang inaanyayahang makibahagi sa pagdiriwang ng kanyang pag-ibig na ipinakita ng kanyang Anak na namatay sa Krus at muling nabuhay. Kaya ang bawat Linggo at Banal na Araw ay mahalaga para sa atin ay dumulog hindi lang basta-basta, kundi upang maranasan natin ang kanyang presensiya sa ating piling. At kapag tayo’y nagsisimba, dapat mayroon tayong maayos na disposyon sa labas at sa loob ng ating mga puso. Sa handaan ng hari, may isang lalaking hindi nakasuot ng pangkasalan, kaya’t siya’y pinagapos at pinalayas palabas sa isang lugar kung saan may pagnanais ng mga ngipin. Mahalaga ang ating kasuotan at porma sa loob ng simbahan, at mas mahalaga ang ating saloobin at intensyon kapag hinaharap natin ang Diyos. Ang Eukaristiya ay ang unang karansan ng piging ng Diyos sa Kaharian ng Langit. Kaya sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y maging makabuluhan ang bawat pagsimba natin hindi lang sa mga debosyon at ritwal ng ating pananampalataya, kundi pati rin sa ating pagiging mabuting kapwa sa isa’t isa. Huwag nawa nating tanggihan ang anyaya ng Panginoong Diyos.

o kaya: (Lucas 1, 26-38)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas 

Noong panahong iyon, 
ang anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, 
sa isang dalaga na ang pangala’y Maria.
Siya’y nakatakdang ikasal kay Jose, 
isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. 
Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, 
binati niya ito.
“Matuwa ka! 
Ikaw ay kalugud-lugod sa Diyos,”
wika niya.
“Sumasaiyo ang Panginoon!”
Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap, 
at inisip niyang mabuti 
kung ano ang kahulugan niyon. 
Kaya’t sinabi sa kanya ng anghel,
“Huwag kang matakot, Maria,
sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. 
Makinig ka!
Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki, 
at siya’y tatawagan mong Hesus.
Magiging dakila siya,
at tatawaging Anak ng Kataas-taasan.
Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos 
ang trono ng kanyang amang si David. 
Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, 
at ang kanyang paghahari ay walang hanggan.”

“Paanong mangyayari ito, 
gayong ako’y dalaga?” 
tanong ni Maria.
Sumagot ang anghel,
“Bababa sa iyo ang Espiritu Santo, 
at lililiman ka ng kapangyarihan ng Kataas-taasan. 
Kaya’t banal ang ipanganganak mo 
at tatawaging Anak ng Diyos.
Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elisabet? 
Alam ng lahat na siya’y baog, 
ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan.
At ngayo’y ikaanim na buwan na ng kanyang pagdadalantao – 
sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.”

Sumagot si Maria,
“Ako’y alipin ng Panginoon.
Mangyari sa akin ang iyong sinabi.”
At nilisan siya ng anghel.

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay: Noong nakaraang Huwebes (Agosto 15, 2019), ipinagdiwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat ng Mahal na Birheng Maria sa Langit. Dito natin nakita kung paanong inakyat si Maria sa langit nang buong katawa’t kaluluwa dahil siya ay ipinanganak ng walang kasalanan at tunay na kalugud-lugod ng ating Panginoong Diyos. Sa araw na ito, isang linggong nakalipas (7 araw nakalipas), ginugunita natin ang Pagka-Reyna ng Mahal na Ina. Ang kanyang pagiging reyna ng langit at lupa ay nasaksihan ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain sa Aklat ng Pahayag: “Lumitaw sa langit ang isang kagilas-gilas na tanda: isang babaing nararamtan ng araw at nakatuntong sa buwan; ang ulo niya’y may koronang binubuo ng labindalawang bituin” (Pahayag 12:1). Ang kagandahan ni Maria ay nakasalaylay sa pagiging tunay na pinagpala ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo (Lucas 1:26-38), narinig natin kung paanong pinili siyang maging Ina ng Tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Nang marinig niya ang mensaheng dala ni Arkanghel San Gabriel, siya’y nagtaka dahil hindi niya alam na pipiliin siya. Subalit sinabi sa kanya ng Arkanghel na ang Diyos ay sumasainyo, at walang imposible sa kanya. Kaya tumugon si Maria at tinangaap ang kalooban ng Ama. Mula sa kanyang Fiat, nakita natin ang mga pagpapahalagang pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima. Mula sa araw na iyon, sinunod niya ang dakilang kalooban, at isinilang niya si Hesus sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Hindi dito natapos ang kwento. Ang kanyang pagtalima sa Diyos ay naging matatag noong siya’y tumayo sa paanan ng Krus ng kanyang Anak. Hindi siya naggalit o nagduda, kundi tinanggap nito at gusto rin na maging kanyang mga pagdurusa. Pagkatapos iyon, siya’y nasa ilalim ng pangangalaga ni Apostol San Juan, hanggang sa araw na siya’y iaakyat ng Diyos sa langit nang buong katawa’t kaluluwa. Dahil siya’y tunay na pinagpala, hinirang siya bilang Reyna ng Langit at Lupa. Siya ay ang ating Inang gumagabay sa atin patungo kay Hesus, na kumukupkop sa atin patungo sa Ama. Kaya tularan natin ang halimbawa ni Maria sa ating araw-araw na pamumuhay. Hindi na kailangan tayo’y maging mga hari’t reyna, kundi magkakamit din natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa’y isabuhay natin ang mga diwa ng pananampalataya, pagpapakumbaba, at pagtatalima sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoong Diyos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.