MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Hunyo 20, 2019)

HUWEBES NG IKA-6 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON I, Berde)

UNANG PAGBASA (2 Corinto 11, 1-11)

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, ipagpaumanhin ninyo kung ako’y nag-uugaling hangal. Nakadarama ako ng maka-Diyos na panibughol tulad kayo ng isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki, kay Kristo. Ngunit nag-aalaala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo, tulad ni Eva na nalinlang ng ahas. Sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Hesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuro ko sa inyo.

Palagay ko nama’y hindi ako huli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapos sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon.

Ipinangaral ko sa inyo ang Mabuting Balita ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako’y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang simbahan ang nagbibigay ng mga kailangan ko noon ako’y naglilingkod sa inyo; wari bang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako’y kapusin diyan, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ngmga kapatid sa Macedonia. Mula’t sapul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Sa ngalan ni Kristo na sumasaakin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Acaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kaya mahal? Alam ng diyos, mahal na mahal ko kayo!

– Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Salmo 110, 1-2. 3-4. 7-8)

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Buong puso siyang pasasalamatan,
aking pupurihin sa gitna ng bayan
kasama ng mga lingkod na hinirang.
Napakadakila ang gawa ng Diyos,
pinananabikan ng lahat ng lingkod.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Lahat niyang gawa’y dakila at wagas,
bukod sa matuwid hindi magwawakas.
Hindi inaalis sa ating gunita,
na siya’y mabuti’t mahabaging lubha.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

Ang gawa ng Diyos, matuwid at tapat,
at maaasahan lahat niyang batas.
Ito ay lalagi at di magwawakas,
pagkat ang saliga’y totoo’y matapat.

Tugon: Poon, ang gawa mo’y ganap, maaasahan at tapat.

ALELUYA (Roma 8, 15bk)

Aleluya! Aleluya!
Espiritu ng D’yos Anak
ay siyang ating tinanggap
nang D’yos Ama ay matawag.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA (Mateo 6, 7-15)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ang akala nila’y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan. Sapagkat alam na ng iyong Ama ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa kanya. Ganito kayo mananalangin:

‘Ama naming nasa langit,
sambahin nawa ang pangalan mo.
Ikaw nawa ang maghari sa amin,
sundin nawa ang iyong kalooban
dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkaing kailangan namin sa araw na ito;
at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan,
tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin.
At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok,
kundi ilayo mo kami sa Masama!
Sapagkat iyo ang kaharian at ang
kapangyarihan at ang kapurihan,
magpakailanman! Amen.

Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi kayo patatawarin ng iyong Ama.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.