MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Hunyo 13, 2019)

PAGGUNITA KAY SAN ANTONIO DE PADUA, PARI AT PANTAS NG SIMBAHAN (TAON I, Puti)

UNANG PAGBASA (2 Corinto 3, 15 – 4, 1. 3-6)

Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, hanggang ngayon, may talukbong pa ang isip ng mga Israelita tuwing babasahin nila ang aklat ni Moises. Ngunit pagharap ng tao sa Panginoon, naaalis ang talukbong. Ang Panginoong binabanggit dito ay ang Espiritu, at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, naroroon din ang kalayaan. At ngayong naalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ang nagiging sinag ng kaningningan ng Panginoon. At ang kaningningan iyon na nagmumula sa Panginoon, na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning, hanggang sa maging mistulang larawan niya.

Dahil sa habag ng Diyos, hinirang niya ako para sa gawaing ito kaya naman malakas ang aking loob. Kung may talukbong pa ang Mabuting Balitang ipinahahayag namin, ito’y natatalukbungan lamang sa mga napapahamak. Hindi sila sumasampalataya, sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng diyos ng daigdig na ito. Sila’y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng Mabuting Balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo Hesus na ating Panginoon ang ipinangangaral ko at hindi ang aking sarili. Ako’y lingkod ninyo alang-alang kay Hesus. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, “Mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag” ay siya ring nagbigay-liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo.

– Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Salmo 84, 9ab-10. 11-12. 13-14)

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Aking naririnig magmula sa Poon ang sinasalita;
sinasabi niyang ang mga lingkod n’ya’y magiging payapa,
kung mangagsisisi at di na babalik sa gawang masama.
Ang nagpaparangal sa pangalan niya’y kanyang ililigtas,
sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Ang pagtatapatan at pag-iibiga’y magdadaup-palad,
ang kapayapaan at ang katwira’y magsasamang ganap.
Sa balat ng lupa’y pawang maghahari yaong pagtatapat,
at ang katarungan nama’y maghahari mula sa itaas.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay,
ang mga halaman sa ating lupai’y bubungang mainam;
sa harapan niya yaong maghahari’y pawang katarungan,
magiging payapa’t susunod ang madla sa kanyang daan.

Tugon: Sa ati’y mananatili paglingap ng Poon lagi.

ALELUYA (Juan 13, 34)

Aleluya! Aleluya!
Bagong utos, ani Kristo,
mag-ibigan sana kayo
katulad ng pag-ibig ko.
Aleluya! Aleluya!

MABUTING BALITA (Mateo 5, 20-26)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa kanyang mga alagad, “Sinasabi ko sa inyo: kung ang pagsugod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga Pariseo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos.”

“Narinig ninyo na noong una’y inutos sa mga tao, ‘Huwag kang papatay; ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman.’ Ngunit ngayo’y sinasabi ko sa inyo: ang mapoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman; ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanedrin, at sinumang magsabi sa kanyang kapatid ‘ulol ka!’ ay mapapasaapoy ng impiyero. Kaya’t kung naghahandog ka sa Diyos, at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos.

“Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi’y ibibigay ka niya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo: hindi ka makalalabas doon hangga’t hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay pagpapatuloy ng mga pangangaral ni Hesus nang siya ay nasa Bundok. Narinig natin kahapon kung paanong klinaro niya na hindi siya naparito upang buwagin ang Kautusan, kundi tuparin ito. Ang bagong utos na ibinigay ni Hesus ay hinango sa Kautusan ni Moises, at ngayon ito ay kanyang tinupad sa pamamagitan ng pag-ibig, pagpapala, at kalayaan. Narinig natin ngayon kay Hesus ang isang bagong interpretasyon ng Ika-5 Utos na “Huwag Kang Papatay”. Ngayon naman si Hesus ay pinapanibago ang intepretasyon ng utos na iyan. Isinasaad dito ni San Mateo na si Kristo ang katuparan ng Lumang Tipan. Kaya sinabi ni Hesus na ang pagpatay ay hindi lang nangyayari sa pisikal na pagpaslang sa isang tao, kundi pati na rin sa espirituwal at emosyonal na paraan. Kapag tayo’y nang-insulto, nanira, o nanuligsa ng kapwa upang pababaan natin ang kanilang pagkatao, tayo ay nagkakasala hindi lang laban sa kanila, kundi laban na rin sa Diyos. Siguro mahirap makipagrelasyon sa mga taong nakagawa ng mga masasamang bagay at kapalpakan sa ating paningin. Tila nga ba’y nagagalit tayo na ayaw natin silang patayin, kaya ang nangyayari ay pinagsasalitaan natin sila ng mga masasakit na salita. Kung ang ganyang paraan ay upang tulungan sila, magbabago ang kanilang pag-uugali. Pero kung ang nangyari ay ang kabaliktaran nito, diyan na nagiging emosyonal na pagpatay sa tao, at ito ay isang kasalanan. Ang pinupunto lang dito ni Hesus ay ang pagkakaroon ng mabuting relasyon sa isa’t isa. Kaya sa mga huling bahagi ng Ebanghelyo ay sinabi niya na kapag tayo’y naghahandog ng alay sa altar at naalalang may atraso sa atin ang ating kapwa, iwanan muna natin ang ating kaloob sa altar at makipagkasundo sa mga taong matagal nang may katunggalian sa atin. Dito makikita natin na ang pagkakilanlan ng bawat Kristiyano ay pag-ibig, at ang pag-ibig ay ipinapadama sa pamamagitan ng pakikipagkasundo, matuwid na pagtatama ng mga mali, at pagpapatawad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.