MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Abril 7, 2019)

IKA-5 LINGGO NG KUWARESMA (TAON K, Lila)

UNANG PAGBASA (Isaias 43, 16-21)

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Ito ang sinasabi
ng Panginoon, na s’yang gumawa ng landas,
upang may maraanan sa gitna ng dagat.
Sa kapangyarihan n’ya
ay kanyang nilupig ang malaking hukbo.
Nilipol niya ang kanilang mga kabayo.
At ang mga karwahe’y winasak,
sila’y nangabuwal at di na nakabangon.
Parang isang ilaw,
na namatay ang ningas.
Ito ang sabi niya:
“Ang mga nangyari no’ng unang panahon,
ilibing sa limot, limutin na ngayon.
Narito, at masdan
ang nagawa ko’u isang bagong bagay
na hanggang sa ngayo’y di mo namamasdan.
Ako’y magbubukas
ng isang landasin sa gitna ng ilang,
maging ang disyerto ay patutubigan.
Ako’y igagalang
niyong mga hayop na pawang mailap,
gaya ng avestrus at ng asong-gubat;
ang dahilan nito,
sa disyerto ako’y nagpabukal
ng saganang tubig
para may mainom ang aking hinirang
sila’y nilalang ko
at aking hinirang, upang ako’y kanilang papurihan!”

– Ang Salita ng Diyos.

SALMONG TUGUNAN (Salmo 125, 1-2ab. 2kd-3. 4-5. 6)

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Sion ay ibalik,
ang nangyayaring kasaysaya’y parang isang panaginip.
Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit.

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid,
“Ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit!”
Dakila ngang masasasabi, pambihiya ang ginawa,
kaya naman kami ngayon, kagalaka’y di kawasa!

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis,
sa sariling bayan namin, kami, Poon, ay ibalik.
Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha,
bayaan mo na mag-aning masasaya’t natutuwa.

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

Yaong mga nagsihayong dala’y binhi’t nananangis,
ay aawit na may galak, dala’y ani pagbalik!

Tugon: Gawa ng D’yos ay dakila kaya tayo’y natutuwa.

IKALAWANG PAGBASA (Filipos 3, 8-14)

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos

Mga kapatid:
Inari kong kalugihan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga, ang pagkakilala kay Kristo Hesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan makamtan ko lamang si Kristo, at lubos na makiisa kanya. Hindi ko na hangad na maging matuwid sa pamamagitan ng kautusan kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay kaloob ng Diyos batay sa pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli, makihati sa kanyang mga hirap, at matulad sa kanya – pati sa kanyang kamatayan – sa pag-asang ako ma’y muling bubuhayin.

Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako’y ganap na, ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Hesus nang tawagin niya ako. Mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayo’y nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Hesus, ang buhay na hahantong sa langit.

– Ang Salita ng Diyos.

AWIT PAMBUNGAD SA MABUTING BALITA (Joel 2:12-13)

(Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo.)

Magsisi tayo’t mataos
halinang magbalik-loob
sa mapagpatawad na D’yos
sa kanya tayo’y dumulog
at manumbalik na lubos.

(Luwalhati at papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo.)

MABUTING BALITA (Juan 8, 1-11)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, si Hesus ay pumunta sa Bundok ng mga Olibo. Kinaumagaha’y nagbalik siya sa templo. Lumapit sa kanya ang lahat, kaya’t umupo siya at sila’y tinuruan. Noo’y dinala sa kanya ng mga eskribe at ng mga Pariseo ang isang babaing nahuli sa pakikiapid. Pinatayo ito sa harapan nila, at sinabi kay Hesus, “Guro, ang babaing ito’y nahuli sa pakikiapid. Ayon sa Kautusan ni Moises, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ano ang masasabi mo?” Itinanong nila ito upang subukin siya, nang may maisumbong sila laban sa kanya. Ngunit yumuko si Hesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Ayaw nilang tigilan nang katatanong si Hesus, kaya’t sila’y tiningnan niya at sinabi ang ganito, “Sinuman sa inyo na walang kasalanan ang siyang maunang bumato sa kanya.” At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Nang marinig nila ito, sila’y isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Walang naiwan kundi si Hesus at ang babaing naroon pa rin sa harapan niya. Tiningnan siya ni Hesus at tinanong: “Nasaan sila? Wala bang nagparusa sa iyo?” “Wala po, Ginoo,” sagot ng babae. Sinabi ni Hesus: “Hindi rin kita parurusahan. Humayo ka, at huwag nang magkasala.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

Pagninilay: Ang Ika-5 Linggo ng Kuwaresma ay ang huling linggo bago sumapit ang Mahal na Araw. Ito ang pagsisimula ng tinatawag na “Passiontide” bilang pag-alalang tayo’y malapit nang gunitain ang mga huling sandali na kung saan naisakatuparan na ang kalooban ng Diyos Ama sa pamamagitan ng Misteryong Paskwal ni Kristo: ang Pagpapakasakit, Pagkamatay, at Muling Pagkabuhay. Kaya kung papansin po natin, ang mga imahe at krusipiyo ay tinatakpan ng lilang tela. Ayon sa Juan 8:58-59, si Hesus kasama ang kanyang mga Apostol ay nagtago mula sa tangkang pambabato sa kanya ng mga Hudyo. Hindi dahil takot siya, kundi ito’y paghahanda ng oras ng kalooban ng Diyos. Kaya ngayong Kuwaresma at Semana Santa, kung si Kristo ay nakatago, ganun rin ang kanyang mga lingkod, upang matunghayan natin ang kanyang kaluwalhatian sa Pasko ng Muling Pagkabuhay.
Ang ating Ebanghelyo ngayon ay nagpapatunay na ang Diyos ay Panginoon na matuwid at maawain. Habang si Hesus ay nangangaral sa Templo noong umagang iyon, dinala sa kanya ng mga eskriba at Pariseo ang isang babaeng nahuling nakikiapid. At ayon sa Kautusan ni Moises, ang parusa ng pangangalunya ay kamatayan sa pamamagitan ng pambabato. Ginamit ang babaeng iyon upang mapahamak si Hesus, ngunit alam ng Panginoon ang kanilang mga intensyon. Kung sabihin niya “Oo,” parang ang mga tao ay mawawalang gana ng pakikinig sa kanyang ministeryo ng pagmamahal at awa. Ngunit kung sabihin niya “Hindi,” ito ay gagamitin ng mga pinuno laban sa kanya na siya’y lumabag sa Kautusan ni Moises upang ipahuli siya sa mga Romano. Imbes na sagutin sila, nagpatirapa si Kristo at nagsulat sa lupa. At siya’y tumindig na nagpahayag na sinumang walang kasalanan ang unang bumato sa babae. Kaya nagpatirapa at sumulat siya muli. At ayon sa mga eksperto sa Bibliya, ang isinulat niya sa sahig ay ang kasalanan ng mga tao, pati na ang mga Pariseo at eskriba. Kaya sila’y nagsialis. Hindi ba dito natatapos ang kwento. Tiningnan ni Hesus ang babae na hindi niya pinaparusahan nito, ngunit humayo at huwag nang magkasala pa. Kaya makikita natin kay Kristo ang mukha ng Awa at Katarungan ng Diyos. Ang Diyos na maawain sa ating kahit tayo’y nagkasala ay siya ring Panginoon ng katuwiran na matuwid ang kanyang kalooban upang manaig ang kabutihan. At mayroon tayong kasabihan: “Love the sinner, but hate the sin.” Minsan kasi ang tao ngayon ay nagsasabing “Don’t judge,” ngunit di lingid sa kanya na ito ay isang daan patungo sa paggawa pa ng isang kasalanan. Kaya kung mahal natin ang mga taong tumalikod na nais natin maramdam nila ang pagmamahal ng Diyos, tayo rin ay tinatawag na tanggihan ang anumang uri ng kasamaan ng mundo. Kaya ipinapaaala ni Propetang Isaias sa Unang Pagbasa na huwag nating alalahanin ang ating mga kasalanan, kundi ang tandaan natin palagi ay ang pagmamahal ng Diyos na natupad sa pamamagitan ng kanyang Anak na nag-alay ng kanyang buhay upang tayo’y mailigtas. Ito’y katulad rin ng pagkasagip ng mga bihag na Israelita sa Babilonia na patuloy na nakikitipan ang Diyos sa atin upang tayo’y marapatin na maging kanyang mga anak. At kaya hinihikayat tayo ni San Pablo na habang tayo’y nagtitiis sa mundong ito, nawa’y palagi nating makamit ang mga bagay na makalangit na siyang handog sa atin ni Hesukristo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.