MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Nobyembre 15, 2018)

HUWEBES NG IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON II, Berde)

 

UNANG PAGBASA (Filemon 7-20)

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon

Pinakamamahal ko, ang iyong pag-ibig ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan, sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga banal.

Dahil kay Kristo, maaari kong sabihing dapat mong gawin ito; gayunman, pag-ibig ang nagbunsod sa akin upang makiusap sa iyo. Akong si Pablo, sugo ni Kristo Hesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako’y naririto sa bilangguan. Dati, wala kang pakinabang sa kanya, ngunit ngayo’y malaking tulong siya sa ating dalawa.

Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang, sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nabibilanggo dahil sa Mabuting Balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin.

Marahil, nawalay sa iyo nang kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon – hindi na bilang alipin kungi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo – hindi lamang bilang isang alipin kundi isang kapatid pa sa Panginoon!

Kaya’t kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Kung siya ma’y nagkasala sa iyo o nagkautang kaya, sa akin mo singilin. Ako ang siyang sumusulat nito; Ako, si Pablo, ang magbabayad sa iyo. Hindi ko na ibig banggitin na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Kristo. Ipinakikiusap ko sa iyo, alang-alang sa Panginoon, pagbigyan mo ang aking kahilingan, dulutan mo ng kaligayahan ang puso ko bilang kapatid kay Kristo!

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 145, 7. 8-9a. 9bk-10)

Tugon: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Ang maaasahang lagi’y Panginoon,
panig sa naaapi, ang Diyos na hukom,
may pagkaing handa, sa nangagugutom.

Tugon: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Pinalaya niya ang mga nabihag;
isinasauli, paningin ng bulag;
lahat ng inapo ay itinataas,
ang mga hinirang niya’y nililingap.

Tugon: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Isinasanggalang ang mga dayuhang
sa lupain nila’y doon tumatahan;
tumutulong siya sa balo’t ulila,
masamang balangkas pinipigil niya.

Tugon: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

Walang hanggang Hari, ang Diyos na Panginoon!
Ang Diyos mo, Sion, ay mananatili sa lahat ng panahon!

Tugon: Mapalad ang kinukupkop ng Poong Diyos ni Jacob.

 

ALELUYA (Juan 15, 5)

Aleluya! Aleluya!
Ako’y puno, kayo’y sanga;
kapag ako ay kaisa,
kayo’y t’yak na namumunga.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Lucas 17, 20-25)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, si Hesus ay tinanong ng mga Pariseo kung kailan itatatag ng mga Pariseo kung kailan itatatag ang kaharian ng Diyos. Sumagot siya, “Ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay walang makikitang palatandaan. At wala ring magsasabing nagsisimula na roon o rini. Sapagkat ang totoo’y nagsimula nang maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa kanya.”
At sinabi niya sa mga alagad, “Darating ang panahong hahangarin ninyong makita ang isa sa mga araw na Anak ng Tao, ngunit hindi ninyo makikita iyon. At may magsasabi sa inyo, ‘Naroon siya!’ o, ‘Narini siya!’ Huwag kayong pumunta upang siya’y hanapin. Sapagkat pagsapit ng takdang araw, ang Anak ng Tao’y darating na parang kidlat. Ngunit kailangan munang magbata siya ng maraming hirap, at itakwil ng mga tao sa ngayon.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

 

Pagninilay: Malapit nang matapos ang Taong Panliturhiya ng ating Simbahan, at sa darating ng 2 Linggo, ipagdiriwang natin ang Dakilang Kapistahan ng Pagkahari ng ating Kristong Hari. Kaya tinanong ng mga Pariseo kay Hesus sa Ebanghelyo ngayon kung kailan itatatag ang Kaharian ng Diyos. Ang naging tugon ng Panginoon ay walang nakakalam kahit ng palatandaan kung kailan darating ang oras na iyon. Ngunit sinabi rin niya na ang pagsisimula ng paghahari ng Diyos ay alam na ng mga nananalig sa kanya. Kaya nga nang magsimula si Hesus na mangaral sa Galilea, sinabi niya na dumating na ang Kaharian ng Diyos upang sila’y magsisi mula sa kanilang pagkakasala at maniwala sa Mabuting Balita. Kaya bilang mga mananampalatayang Kristiyano, tayo’y inaanyahan ni Kristo na paghandaan ang pagpaparito ng Kaharian ng Diyos. Ang paghaharing ito ay nakilala natin sa ating pananampalataya sa ating pakikinig sa Salita ng Diyos, pakikibahagi sa Katawan at Dugo ng kanyang Anak, at ang pakikipagkapwa sa ibang tao lalung-lalo ang mga nangangailangan. Huwag po tayong malinlang ng mga gustong makipagsabi na alam nila kung kailan tatapos ang mundo, kundi dapat may pananabik tayo na salubungin ang Panginoon sa bawat oras at yugto ng ating buhay ngayon at kailanman. Kaya nga isinalaysay ng Unang Pagbasa ang pagtatapo nina Onesimo, Filemon, at San Pablo. At makikita dito na si Onesimo ay nasa bilangguhan dahil siya’y pinagbintangan ng isang tao. Ngunit si Filemon ay palaging nagmamahal at nag-aaruga sa kanya. Kaya nang pumunta si Onesimo kay San Pablo, sumulat ang Apostol ng isang liham na tanggapin ni Filemon ang kanyang nawalay na mahal sa buhay. Kaya nawa’y magkaroon tayo ng mga pusong tumatanggap sa ibang tao at gumagawa ng kabutihan sa kanila upang maghari nawa ang pag-ibig, kagalakan, at kapayapaan na nagtatag sa Paghahari ng Diyos dito sa lupa para nang sa langit.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.