MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Nobyembre 13, 2018)

MARTES NG IKA-32 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON II, Berde)

 

UNANG PAGBASA (Tito 2, 1-8. 11-14)

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito

Pinakamamahal, ang ituro mo’y yaong wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila’y maging mahinahon, marangal, matimpi, matatag sa pananampalataya at pag-ibig, at matiyaga. Sa matatandang babae naman sabihin mong sila’y mamuhay nang maayos, huwag maninirang-puri at huwag mahilig sa alak; magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na magmahal sa sariling asawa at mga anak. Ang mga babaing ito’y kailangan din nilang turuang maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag, mabait, at masunurin sa kani-kanilang asawa upang walang masabi laban sa salita ng Diyos.

Pagbilinan mo rin ang mga kabataang lalaki na sila’y magpigil sa sarili. Sa lahat ng paraan, magpakita ka ng magandang halimbawa. Maging tapat ka sa iyong pagtuturo at huwag itong aariing biro. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan ninuman ang sinasabi mo. Sa gayun, mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang maipaparatang sa atin.

Sapagkat inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang-loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya’t makapamumuhay tayo ngayon nang maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan – ang dakilang Araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at Tagapagligtas na si Hesukristo sa gitna ng kanyang kaningningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti.

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 36, 3-4. 18 at 23. 27 at 29)

Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Umasa ka sa Diyos, ang mabuti’y gawin,
at mananahan kang ligtas sa lupain.
Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan,
at ang pangarap mo’y iyong makakamtan.

Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Iingatan ng Diyos yaong masunurin,
ang lupang minana’y di na babawiin.
Ang gabay ng tao sa kanyang paglalakad,
ay ang Panginoon, nang upang maligtas;
sa gawain niya, ang Diyos nagagalak.

Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

Ang mabuti’y gawin, masama’y itakwil,
at mananahan kang lagi sa lupain.
Ang mga matuwid, ligtas na titira
at di na aalis sa lupang minana.

Tugon: Nasa D’yos ang kaligtasan ng mga mat’wid at banal.

 

ALELUYA (Juan 14, 23)

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Lucas 17, 7-10)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, sinabi ng Panginoon, “Ipalagay nating kayo’y may aliping nag-aararo, o nagpapastol kaya ng tupa. Pagkagaling niya sa bukid, sasabihin ba ninyo sa kanya, ‘Halika at nang makakain ka na’? Hindi! Sa halip ay ganito ang sinasabi ninyo: ‘Ipaghanda mo ako ng hapunan; magbihis ka, at silbihan mo ako habang ako’y kumakain. Kumain ka pagkakain ko.’ Pinasasalamatan ba ang alipin dahil sa ginawa niya ang iniutos sa kanya? Gayun din naman kayo; kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, ‘Kami’y mga aliping walang kabuluhan; tumupad lamang kami sa aming tungkulin.’”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

 

Pagninilay: Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtuturo sa atin kung paano dapat nating pahalagahan ang paglilingkod. Bilang mga indibdiwal, tayo ay hindi may-ari ng ating buhay, kundi ang Panginoong Diyos ang nabigay nito at may karaptang kunin muli ito mula sa atin sa nakatakdang panahon. Tayo lamang ay itinuturing na may tungkuling alagaan at igalang ang buhay ng ibinigay niya hindi lang sa atin, kundi ang buhay na para sa ibang tao. Kaya nga ikinuwento ni Hesus ang isang talinghaga tungkol sa lingkod na pinagsabi ng kanyang panginoon na kumain at makisalo sa handaan. Ngunit tugon naman ng lingkod ay ginagawa niya ang kanyang trabaho na walang hinihintay na kapalit. Ito yung parang paningin/disposiyon na ang bawat nagtratrabaho ay sinusunod lamang ng utos na galing sa matataas na panunungkulan. Ganun rin sa ating buhay bilang mga Kristiyano na tayo’y mga anak ng Diyos at inaasahang gawin makabuluhan ang buhay na ibinigay niya sa atin. Tayo ay tinatawag na maglingkod sa kanya at sa ibang tao nang may pagmamahal at paggawa ng tama at mabuti. At kapag ginagawa natin ito, kung minsa’y tayo’y binibigyan ng pagpapala ay nasa isip at puso natin na hindi natin inaasahan ng kapalit. Kaya ipinapaala sa atin ni San Pablo sa Unang Pagbasa na gumawa ng kabutihan sa bawat tao ng mundo, kahit matanda siya o bata, babae man o lalaki. Tayo’y inaatasan na ituro ang aral na galing sa Panginoon upang patuloy itong ipangaral sa mga darating na henerasyon.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.