MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Setyembre 18, 2018)

MARTES NG IKA-24 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON II, Berde)

 

UNANG PAGBASA (1 Corinto 12, 12-14. 27-31a)

Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto

Mga kapatid, sapagkat si Kristo’y tulad ng isang katawan na may maraming bahagi; bagamat binubuo ng iba’t ibang bahagi, iisa pa ring katawan. Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.

Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang.

Kayo ngang lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa’y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa Simbahan, una, ng mga apostol; ikalawa, ng mga propeta; at ikatlo, ng mga guro. Naglagay rin siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga maysakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba’t ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta, o guro; hindi lahat ay binigyan ng kakayahang gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga maysakit, magsalita sa iba’t ibang wika o magpaliwanag nito. Kaya’t buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila.

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 99, 2. 3. 4. 5)

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa!
Panginoo’y papurihan, paglingkuran siyang kusa;
lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa!

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Ang Panginoo’y ating Diyos! Ito’y dapat malaman,
tayo’y kanya, kanyang lahat, tayong lahat na nilalang;
lahat tayo’y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan.

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Pumasok ka sa kanyang templo na ang puso’y nagdiriwang,
umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal,
purihin ang ngalan niya at siya’y pasalamatan!

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya’y walang hanggan,
Siya’y Diyos na mabuti’t laging tapat kailanman.

Tugon: Lahat tayo’y kanyang bayan, kabilang sa kanyang kawan.

 

ALELUYA (Lucas 7, 16)

Aleluya! Aleluya!
Narito at dumating na
isang dakilang propeta,
sugo ng D’yos sa bayan n’ya.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Lucas 7, 11-17)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Lucas

Noong panahong iyon, pumunta si Hesus sa isang bayang tinatawag na Nain. Sumama sa kanya ang kanyang mga alagad at ang napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, nasalubong niya ang libing ng kaisa-isang anak na lalaki ng isang babaing balo. Marami ang nakikipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina namatay, at sinabi sa kanya, “Huwag kang tumangis.” Lumapit siya at hinipo ang kinalalagyan ng patay at tumigil naman ang mga may dala nita. Sinabi niya, “Binata, bumangon ka!” Naupo ito at nagsalita; at siya’y ibinigay ni Hesus sa kanyang ina. Sinidlan ng takot ang lahat at sila’y nagpuri sa Diyos. Sabi nila, “Dumating sa atin ang isang dakilang propeta! Nilingap ng Diyos ang kanyang bayan!” At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa kanya.

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

 

Pagninilay: Sa kapanahunan ng ating Panginoong Hesukristo, mababa ang paningin ng lipunan sa mga kababaihan. Sila’y itinuturing na mahihina at dapat dumedepende sa kanilang mga asawa’t anak mula sa kalalakihan. Kapag namatay ang asawa, ang isa mga anak na lalaki, lalung-lalo ang panganay, ang magmamana ng pagpapala ng pamilya. Basta may anak na lalaki ang nanay ay hindi siya mapapabaya. Kung siya’y nag-iisa lamang dahil wala nang asawa at anak na lalaki, siya’y isang biyuda na tinuturing na hindi maaring tulungan. Makikita natin sa Ebanghelyo na ang babaeng ito na taga-Nain ay nangungulila sa pagkamatay ng kanyang bintang anak, kaya’t siya ay balo na. Nakita ni Hesus at ng kanyang mga alagad ang prusisyon ng punerarya upang ilibing ang lalaki. Nalaman ng Panginoon ang sitwasyon ng babae, kaya’t siya’y nahabag at sinabi sa kanya na huwag siyang tumangis. At sa puntong iyon, binuhay ni Hesus ang binata at ito’y nakabangon. Hindi lang buhay ng lalaki ang ibinalik ni Kristo, kundi pati na rin ang kabuhay ng biyuda kasama ang kanyang kaisa-isang anak. Nakita ng mga tao ang isang dakilang gawain ng Panginoon, kaya’y ipinahayag nila na dumating ang Diyos sa kanyang bayan. Ang kababalaghang ito ay isang kilos ng habag at malasakit ng Panginoon kahit sa mga taong tinuturing na hindi mahahalaga sa lipunan katulad ng mga balo at ulila. At ang pinadakilang pangyayari tungkol sa awa ng Diyos ay ang Pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo matapos ang kanyang Kamatayan sa Krus para sa kaligtasan natin. Siya’y nagtagumpay laban sa kamatayan at kasalanan, at binigyan niya tayo ng bagong pag-asa at buhay na pananampalataya. At ito’y hamon sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na tayo’y bahagi ng isang Katawan na si Kristo, ang pinuno ng Simbahan. Tayo’y inaanyayahan na kamtan ang mga espirituwal na pagpapala na nagpapaalala sa atin tungkol sa misyong itinakda ng Diyos na ating sundin para sa ikabubuti ng magandang pamumuhay sa daigdig na ito. At isa na ring halimbawa ay ang pagiging maawain at mapagmalasakit sa ibang tao, lalung-lalo na sa mga nangangailangan. Nawa’y ito’y ating tudpin habang tayo’y namumuhay sa mundong ito upang igawad ng Panginoon sa atin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa kalangitan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.