MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Agosto 19, 2018)

IKA-20 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON B, Berde)

 

UNANG PAGBASA (Kawikaan 9, 1-6)

Pagbasa mula sa aklat ng Mga Kawikaan

Gumawa na ng tirahan itong karunungan,
na itinayo niya sa pitong patibayan.
Nagpatay s’ya ng hayop, nagtimpla ng inumin,
ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain.
Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan,
upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan:
“Ang kulang sa kaalaman, dito ay lumapit.”
Sa mga walang muwang ay ganito ang sinambit:
“Halikayo’t inyong kainin ang pagkain ko,
at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo.
Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay,
at ang landas ng unawa ang tahakin at daanan.”

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 33, 2-3. 10-11. 12-13. 14-15)

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Panginoo’y aking laging pupurihin;
sa pasasalamat di ako titigil.
Aking pupurihin kanyang mga gawa,
kayong naaapi, makinig, matuwa!

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Matakot sa Poon, kayo, kanyang bayan
nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay.
Kahit mga leon ay nagugutom din,
sila’y nagkukulang sa hustong pagkain;
Ngunit ang sinumang ang Poon susundin,
sa anumang bagay hindi kukulangin.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Lapit, ako’y dinggin mga kaibigan
at kayo ngayo’y aking tuturuan
na ang Diyos ay dapat nating katakutan.
Ang buhay masaya at mahabang buhay,
di ba ninyo gustong inyong maranasan?

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

Salitang mahalay at pagsisinungaling,
ay dapat iwasan at h’wag banggitin.
Mabuti ang gawi’t masama’y layuan
pagsikapang kamtin ang kapayapaan.

Tugon: Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin.

 

IKALAWANG PAGBASA (Efeso 5, 15-20)

Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso

Mga kapatid, ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino, at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigidig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo’y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon.

Huwag kayong maglalasing, sapagkat nakasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espirituwal. buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalmaat sa Diyos at Ama dahil sa lahat ng bagay, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo.

– Ang Salita ng Diyos.

 

ALELUYA (Juan 6, 56)

Aleluya! Aleluya!
Ang sinumang kumakain
sa katawang aking hain
ay nananahan sa akin.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Juan 6, 51-58)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Juan

Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus sa mga tao: “Ako ang pagkaing nagbibigay-buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman.”

Dahil dito’y nagtalu-talo ang mga Judio. “Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin?” tanong nila. Kaya’t sinabi ni Hesus, “Tandaan ninyo: malibang kanin inyo ang laman ng Anak ng Tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggang, at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo, tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin, at ako sa kanya. Buhay ang Amang nagsugo sa akin, at ako’y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit; ang kumakain nito’y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang; namatay sila bagamat kumain niyon.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

 

Pagninilay: Apat na Linggo nating pinagninilayan tungkol kay si Hesus bilang Tinapay ng Buhay. Pinadami niya ang limang tinapay at dalawang isda para pakainin ang limang libong tao. Pagkatapos, umalis siya, subalit sinundan siya ng mga tao hanggang natagupan nila siya kasama ang mga Apostol sa Capernaum. Kaya lumapit sila at humiling ng isa pang kababalaghan para sa kanilang pagkain. Sinabi ni Hesus na siya ang Tinapay ng Buhay, ang pagkaing nagbibigay-buhay. Nang marinig nila nito, nagbubulung-bulungan sila at nagduda tungkol sa kanyang sinabi. Subalit inilahad ni Hesus ang layunin ng kanyang pamumuhay sa daigdig, at sinabi na ang pagkaing ibibigay niya sa kanila at sa buong sanlibutan ay ang kanyang laman. Sa ating Ebanghelyo (Juan 6:51-58), naggalit at nagtalunan ang mga Hudyo dahil sa kanyang sinabi. Ayon sa kanilang paniniwala, pinagbabawalan ang kanibalismo dahil tinuturing nila ang dugo bilang sagrado, at ito rin ay batas ng Panginoong Diyos sa Lumang Tipan. Pero hindi itong literal na pahayag na maging mga hayop at kainin ang laman ng isang tao. Ang sinasabi ni Hesus na kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo ay dapat paniwalaan siya, makinig sa kanya, at sundin ang kanyang mga salita, ang Kautusan ng Ama. Kung gagawin natin ito, mananahan tayo sa kanya at makakamtan ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Bumaba siya bilang ating espirituwal na tinapay, at inialay ang kanyang buhay sa Krus para sa ating kaligtasan. Higit pa, iniutos niya sa Huling Hapunan na alalahanin siya sa pamamagitan ng Sakramento ng Banal na Eukaristiya. Kaya nga si Hesus ay ang Karunungan sa Unang Pagbasa na naghahanda ng isang napakasaganang piging na tayong inaanyayahang dumalo at makisalo. Tuwing ipinagdiriwang natin ang Banal na Misa, inaalala natin ang kanyang dakilang sakripsyo ng pagligtas. Ang tinapay at alak sa altar ay hindi lang mismong mga simbolo, kundi ito ay ang totoong Katawan at Dugo ni Kristo. Bago pa siyang umakyat sa langit, ipinangako niya sa atin na nasa piling natin siya hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya tinatanggap natin sa Banal na Ostiya tuwing Banal na Komunyon. Pero ang tanong ngayon, nasaan ang pampalusog? Hindi lang sapat na tanggapin siya. Kailangan natin isabuhay ito sa pamamagitan ng ating araw-araw na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Ito’y hinahamon sa atin ni San Pablo sa Ikalawang Pagbasa na tuwing tayo’y nagtitipon ay mamuhay nang matatalino at maging buhay sa Espiritu.  Tayo’y tinatawag ng Diyos na ipalaganap at ipahayag ang kanyang Salita, ang Mabuting Balita ni Hesukristo. Sa pamamagitan ng mga ito, matutunghayan natin ang isang espirituwal na pampalusog, at kapag ginawa natin ang mga ito hanggang sa katapusan ng ating buhay, makakamtan natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Sa ating paglalakbay sa daang ito, nawa ang ating pagtanggap kay Kristo sa Banal na Eukaristiya ay magbago sa ating buhay, at ibahagi ang mensahe ng pag-ibig sa iba’t ibang bahagi/sulok ng ating mga paligid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.