MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Hulyo 24, 2018)

MARTES NG IKA-16 NA LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON II, Berde)

 

UNANG PAGBASA (Mikas 7, 14-15. 18-20)

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Mikas

Patnubayan mo ang iyong bayan, Panginoon, ang bayan na iyong hinirang. Nag-iisa siya sa gitna ng matabang lupain. Bayaan mo silang manirahan sa magandang pastulan ng Basan at Galaad.

Magpakita ka sa amin ng mga kababalaghan tulad noong ilabas mo sa Egipto ang iyong bayan.

Wala nang ibang Diyos na tulad mo. Pinatatawad mo ang mga kasalanan ng nalabi sa bayan mong hinirang. Hindi ka nagkikimkim ng galit. Sa halip ay pinadarama mo sa kanila ang tapat mong pagmamahal. Muli kang mahahabag sa amin, lilimutin mo ang mga pagkakasala namin at ihahagis sa kalaliman ng dagat. Ipamamalas mo ang iyong katapatan sa Israel at ang walang maliw na pag-ibig sa angkan ni Abraham, gaya ng iyong ipinangako sa aming mga magulang mula pa nang unang panahon.

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 84, 2-4. 5-6. 7-8)

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ikaw, O poon, naging mapagbigay sa iyong bayan,
pinasagana mo’t muling pinaunlad ang bansang Israel.
Yaong kasamaan ng mga anak mo’y nilimot mong tunay,
pinatawad sila sa nagawa nilang mga kasalanan.
Ang taglay mong poot sa ginawa nila’y iyo nang inalis,
tinalikdan mo na at iyong nilimot ang matinding galit.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Kaya naman, Poon, ibalik mo sana ang iyong paglingap,
ang pagkamuhi mong aming nadarama’y limutan nang ganap.
Ang pagkagalit mo at poot sa ami’y wala na bang hanggan?
Di na ba lulubag, di na matatapos ang galit mong iyan?

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

Ibangon mo kami, sana’y ibalik mo ang nawalang lakas,
at kaming lingkod mo ay pupurihin ka na taglay ang galak.
Kaya ngayon, Poon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas.
Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas.

Tugon: Pag-ibig mo’y ipakita, iligtas kami sa dusa.

 

ALELUYA (Juan 14, 23)

Aleluya! Aleluya!
Ang sa aki’y nagmamahal
tutupad sa aking aral.
Ama’t ako’y mananahan.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Mateo 12, 46-50)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo

Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita pa si Hesus, dumating ang kanyang ina at mga kapatid. Naghihintay sila sa labas at ibig siyang makausap. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid, at ibig kayong makausap.” Ngunit sinabi ni Hesus, “Sino ang aking ina, at sinu-sino ang aking mga kapatid? Itinuro niya ang kanyang mga alagad at sinabi, “Ito ang aking ina at mga kapatid! Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit ang siya kong ina at mga kapatid.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.
Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ay paalala sa atin kung paano tayo’y tinatawag bilang Sambayanan ng Diyos. Nang sabihin ng isang tao na dumating ang ina at kapatid ni Hesus sa labas ng bahay, tila nga bang nagtaka ang Panginoon kung sino ang kanyang mga ina at kapatid. Ang mga kapatid na itinutukoy dito ay galing sa salitang Griyego na ‘aldephoi’ na nangangahulugang “kamag-anak” o kaya mga anak ng isa pang babaeng nangangalang Maria. At itinuro niya ang kanyang mga alagad at tagasunod bilang ina at kapatid. Hindi ninanais ni Hesus na magkumpara ng kahit sinong indibidwal, ni hindi niya tinatanggihan ang kanyang lahing dugo. Ang ginagawa niya ay palawakin ang Pamilya ng Diyos na kanyang Ama sa pakakasiguro na sinumang sumusunod at tumutupad sa kalooban ng Ama ay ang kanyang ina at mga kapatid. Ang ating Mahal na Birheng Maria ay isa sa mga mabubuting huwaran ng pagtatalima sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, kababaang-loob, at pagiging masunurin. Ipinahayag ni Propetang Mikas sa Unang Pagbasa ang mga kadakilaan ng Panginoong Diyos katulad ng paglikas ng kanyang bayang Israel mula sa pagkaalipin sa Egipto. Ang pagiging matapat ng Panginoon sa kanyang mga pangako ay ang kanyang katapatan na gabayan ang mga taong nananalig sa kanya at sumusunod sa kanyang mga utos. Kaya bilang mga Kristiyano, nawa’y makilala natin kung gaanong matapat ang Panginoon sa ating mga buhay, at bilang pagpapasalamat at pagpupuri sa kanya, nawa’y patuloy tayong maging masunurin at matapat sa kanyang dakilang kalooban upang palagi tayong mabibilang sa kanyang Sambayanang umaasa sa kaluwalhatian ng langit. At ang pagsunod sa kanya ay may kasamang kaakibat ng tama at mabubuting gawain sa ibang tao.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.