MGA PAGBASANG PANG-ARAW-ARAW (Hulyo 19, 2018)

HUWEBES SA IKA-15 LINGGO SA KARANIWANG PANAHON (TAON II, Berde)

 

UNANG PAGBASA (Isaias 26, 7-9. 12. 16-19)

Pagbasa mula sa aklat ni propeta Isaias

Pinapatnubayan mo ang mga taong matuwid,
at pinapatag mo ang kanyang landas.

Panginoon, sinusunod ka namin at inaasahan,
ikaw lamang ang lahat sa aming buhay.
Pagsapit ng gabi’y hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa.

Kapag ang batas mo’y umiral sa daigdig,
ang lahat ng tao’y mamumuhay nang matuwid.

Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan,
at anumang magawa nami’y dahil sa iyong pagpapala.

Hinanap ka nila sa gitna ng hirap,
nang parusahan mo’y ikaw ang tinawag.

Ang katulad namin sa iyong harapan ay babaing manganganak,
napapasigaw sa tindi ng hirap.

Nagdanas kami ng matinding hirap,
ngunit walang naidulot na kabutihan,
walang tagumpay na naidulot sa bayan,
wala kaming nagawa anuman.

Ngunit ang mga anak mong namatay ay muling mabubuhay
mga bangkay ay gigising at aawit sa galak;
kung ang paanong ang hamog ay nagpapasariwa sa lupa,
gayun ang espiritu ng Diyos, nagbibigay-buhay sa mga patay.

– Ang Salita ng Diyos.

 

SALMONG TUGUNAN (Salmo 101, 13-14ab at 15. 16-18. 19-21)

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.
Ikaw, Panginoon, ay haring walang hanggan,
di ka malilimot ng buong kinapal.
Ikaw ay mahabag, tulungan ang Sion,
pagkat dumating na ang takdang panahon.
Mahal pa rin siya ng ‘yong mga lingkod
bagamat nawasak at gumuhong lubos.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ang lahat ng bansa sa Poon ay takot,
Maging mga hari sa buong sinukob.
Kung iyong itayong pamuli ang Sion,
Ika’y mahahayag doon, Panginoon.
Daing ng mahirap ay iyong diringgin,
Di mo tatanggihan ang kanilang daing.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

Ito’y matititik upang matunghayan,
Ng sunod na lahing di pa dumaratal;
Ikaw nga, O Poon, ay papurihan.
Mula sa itaas, luklukan mong banal,
Ang lahat sa lupa’y iyong minamasdan.
Iyong dinirinig ang pagtataghuyan
Ng mga bilanggong ang hatol ay bitay,
Upang palayain sa hirap na taglay.

Tugon: Mula sa iyong luklukan, lahat ay ‘yong minamasdan.

 

ALELUYA (Mateo 11, 28)

Aleluya! Aleluya!
Kayong mabigat ang pasan
ay kay Hesus maglapitan
upang kayo’y masiyahan.
Aleluya! Aleluya!

 

MABUTING BALITA (Mateo 11, 28-30)

Ang Mabuting Balita ng Panginoon ayon kay San Mateo
Noong panahong iyon, sinabi ni Hesus, “Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo’y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at mag-aral kayo sa akin; ako’y maamo at mababang-loob, at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo.”

– Ang Mabuting Balita ng Panginoon.

 

 

Pagninilay: Ang ating Ebanghelyo ngayon ay isang paanyaya ni Hesus na sa ating araw-araw na pagtahak sa landas ng buhay, tayo ay lubos na lumapit sa kanya. Kung tayo’y napapakanta tuwing naririnig natin ang “Lift Up Your Hands” ni Arnel de Pano at ang “Halina, Lumapit Sa Akin” nina Fr. Danny Isidro, SJ at Fr. Nemy Que, SJ, ating palalimin pa ang ating Ebanghelyo na magpapatibay rin sa ating relasyon sa Panginoon. Mayroon tayong Diyos na may kakayahang intindihan ang ating mga pasan sa buhay, kaya siya’y Taong Totoo. At dahil siya rin ay Diyos na Totoo, inaanyayahan niya tayo na pasan ang kanyang pamatok. Ano ang pamatok na kanyang tinutukoy? Si Isaias sa Unang Pagbasa ay nagpapahiwatig tungkol sa pagkakaroon ng tiwala at pananampalataya sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay. Sa dinami nang problema at pagsubok ng Israel at Juda, patuloy ang pahayag ni Isaias na sa Panginoon ang ating makakapitan at makakapagtiwalaan. Ang tao’y humahangad sa Panginoon habambuhay dito sa lupa ay makakasiguro na siya’y iluluwalhati riyan sa langit. Ngunit kinakailangan din natin ayon kay Hesus na pasanin ang kanyang pamatok. Ang pamatok na tinutukoy niya ay ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos Ama. Hindi naman sa nais niya tayo’y mamatay sa pagdurusa dahil alam niya’y walang tayong ginagawang masama, at hindi naman sa punto na kailangan takasan natin ang mga problema ng buhay, ngunit ang ating pinagtutuunan ay ang mabubuting pananampalataya sa Panginoon. At ang pananalig sa kanya ay may kaakibat na tugon na tama at mabuting gawain sa ating mga personal na buhay. Kung tayo ay nahihirapan dahil sa mga pasan at dusa, nawa’y ialay natin ang mga ito bilang pagkakataong gawin ang mga bagay na nakakalugod sa paningin ng Diyos. At huwag po nating kalimutan na upang tayo’y kanyang patnubayan araw-araw,sa pagmulat ng ating mga mata tuwing umaga at sa pagpikit ng mga ito tuwing gabi, magdasal po tayo nang taimtim, at isang konkretong paraan ng panalangin ay ang ACTS: Adoration, Contrition, Thanksgiving, at Supplication. Mga kapatid, huwag po natin isuko ang ating pananalig sa Diyos. Kumapit lang po tayo kay Hesus.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.